Tudástár

3. Az autósiskola etikai kódexe

I. Bevezetés

- Jelen Etikai Kódex célja, hogy az Autósiskola közösség és a képzés minden szereplője számára utat mutasson a tisztességes piaci verseny, a becsületes üzleti magatartás, és az elvárható piaci cselekedetek tekintetében.

- Ezen túlmenően alapul szolgál az etikai eljárásokhoz, a képzésben résztvevő szereplők magatartásának kialakításához és megítéléséhez.

- Az etikai kódex az oktatás különböző területein dolgozó szakemberek számára ajánlásokat, irányelveket fogalmaz meg a tisztességes verseny elvének és gyakorlatának érvényre juttatása, a tanulók mindenkor elégedettségre okot adó kiszolgálása érdekében.

- Az etikátlan magatartásokkal szemben mindenekelőtt a vonatkozó törvények következetes betartása, a szakmai és a társadalmi közvélemény nyilvános ítélete hívható segítségül.

- A jogrend, a körülmények és a közfelfogás változásával összefüggésben indokolt a kódex esetenkénti felfrissítése. Az Autósiskola közösség etikai kódexének időről időre történő újraalkotását az előzőeken kívül az is indokolja, hogy idővel mind maga a szakma, mind pedig a vele szemben támasztott követelmények és elvárások is változnak.

II. A kódex hatálya

- A kódex hatálya a Magyarországon közúti járművezető-képzést végző kamarai tagtársas és egyéni vállalkozásokra, (a továbbiakban Autósiskola vagy Autósiskolák) valamint az e vállalkozásokkal kapcsolatban álló és a képzési folyamatban résztvevő iskolavezetőkre, szakoktatókra terjed ki.

- Az Etikai Kódex normáit sértő, azzal ellentétes belső (társasági vagy vállalkozói) szabályozás nem megengedett.

III. Általános irányelvek

- Az üzleti tisztességbe ütköző magatartás akkor is elítélendő, ha az jogszabályi előírást nem sért.

- A jelen kódex alkalmazása során az Autósiskola által bármely jogviszony keretében alkalmazott személy eljárása, magatartása, mulasztása az etikai felelősség szempontjából úgy minősül, mintha az, az Autósiskola cselekménye lenne. Ily módon a jelen kódex az Autósiskola közösség meghatározott etikai követelményeit alkalmazottai tekintetében is értelmezni, illetve alkalmazni kell.

- A járművezető-képzésben résztvevők konkrét szakmai tennivalóit, kötelességeit, a személyi- és tárgyi feltételeket a vonatkozó jogszabályok és a Közlekedési Főfelügyelet szabályzatai, tantervei teljes részletességgel írják elő.

- Az Etikai Kódex előírásainak be nem tartása következményeket von maga után. Az eljárási szabályokat, az alkalmazható szankciókat, valamint a kamarai tagokra vonatkozó általános etikai normákat "A Magyar kereskedelmi és Iparkamara valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák Etikai Kódexe" tartalmazza.

IV. Általános követelmények

- A képzési tevékenységet a kölcsönös együttműködés szellemében, az üzleti erkölcs és a tisztességes verseny elvének megfelelően kell folytatni, és figyelemmel kell lenni az általánosan elfogadott szakmai szokásokra.

- A járművezető-képzésben résztvevők elsődleges kötelessége, hogy a tanulók részére magas színvonalú szolgáltatást nyújtsanak

- Az Autósiskola jogellenes cselekmény folytatását nem tűrheti meg. Amennyiben az eljárás során érintetté válik, köteles az eljáró hatóság munkáját segíteni.

- A beiskolázási és a képzési folyamatban a tanulók közötti semmilyen megkülönböztetés, vagy előny biztosítása nem megengedett.

V. Általános irányelvek

- Az üzleti tisztességbe ütköző magatartás akkor is elítélendő, ha az jogszabályi előírást nem sért.

- A jelen kódex alkalmazása során az Autósiskola által bármely jogviszony keretében alkalmazott személy eljárása, magatartása, mulasztása az etikai felelősség szempontjából úgy minősül, mintha az, az Autósiskola cselekménye lenne. Ily módon a jelen kódex az Autósiskola közösség meghatározott etikai követelményeit alkalmazottai tekintetében is értelmezni, illetve alkalmazni kell.

- A járművezető-képzésben résztvevők konkrét szakmai tennivalóit, kötelességeit, a személyi- és tárgyi feltételeket a vonatkozó jogszabályok és a Közlekedési Főfelügyelet szabályzatai, tantervei teljes részletességgel írják elő.

- Az Etikai Kódex előírásainak be nem tartása következményeket von maga után. Az eljárási szabályokat, az alkalmazható szankciókat, valamint a kamarai tagokra vonatkozó általános etikai normákat "A Magyar kereskedelmi és Iparkamara valamint a területi kereskedelmi és iparkamarák Etikai Kódexe" tartalmazza.

VI. Az autósiskola közösség egymás közötti viszonya

- A szolgáltatás jellege megköveteli, hogy az autósiskola közösség hivatalos érintkezéseik során kölcsönösen legyenek segítőkészek és előzékenyek egymás iránt, becsüljék egymás munkáját.

- A tanuló áthelyező szándékos visszatartásával, a kért vizsgahely indokolatlan fenntartásával a tanuló, az oktató vagy a másik autósiskola nem kerülhet hátrányos helyzetbe.

- Vitás kérdések rendezése

- Ha két vagy több Autósiskolának vitája keletkezik egymással, akkor elsősorban az illetékes területi kamara etikai bizottságának közreműködését indokolt igénybe venni.

- Az üzleti titok védelme

- Az üzleti titok jogosulatlan megszerezése és felhasználása, mással való közlése nem megengedett.

- Különösen etikátlan magatartásnak minősül:

- más Autósiskola által beiskolázott tanulók névsorának megszerzése a saját ügyfélkör bővítése céljából;

- a másik képzőszerv képzési- módszereinek, terveinek, adatainak, technológiájának illegális megszerzése és annak saját célokra való felhasználása;

- ha a szakoktató több autósiskolánál is szerződéses jogviszonyban van és az egyik autósiskoláról adatokat, terveket, elképzeléseket stb. szolgáltat ki a másik autósiskolának.

- A jó hírnév védelme

- Az Autósiskolák egymás jó hírnevét semmilyen módon nem sérthetik meg, tilos jogellenes vagy etikátlan magatartással más Autósiskolának vagy szakoktatónak hátrányt okozni.

- Hírnév- illetve hitelrontásnak minősül különösen:

- más Autósiskola tevékenységére vonatkozó, azt rossz színben feltüntető vagy működését veszélyeztető valótlan állítás vagy alaptalan vádaskodás;

- más oktató személyére, tevékenységére, magánéletére vonatkozó, őt rossz színben feltüntető, valótlan állítás vagy alaptalan vádaskodás;

- más Autósiskolára tevékenységének körülményeire, az általa nyújtott szolgáltatás színvonalára vonatkozó sértő, lekicsinylő állítás;

- más Autósiskola valamely tevékenységének megszűnésére, más vállalkozással való üzleti kapcsolatra, egyesülésre, vagy a tulajdonos személyének megváltozására vonatkozó alaptalan állítás.

- Szakmai szolidaritás

- Autósiskolát ért jogellenes, illetve etikátlan támadás esetén a többi Autósiskola köteles a szakmai szolidaritás elve szerint eljárni, lehetőségei szerint közreműködni a való tények megismertetése, az erkölcsi és jogi elégtétel érdekében.

- Az etikus reklám követelményei

- Az Autósiskola hirdetéseiben, egyéb kiadványaiban nem alkalmazhat hamis, illetve megtévesztésre alkalmas információt. A tájékoztatás a szolgáltatásokra vonatkozó valósághű adatokat a valós tények és körülmények elhallgatása nélkül tartalmazza.

- Helytelenítendő a túlzó reklám, amely az Autósiskola által nyújtott előnyöket, lehetőségeket a valóságosnál lényegesen jobb színben tünteti fel.

- Nem megengedhető a más autósiskolával, annak szolgáltatásával, kínálatával való megtévesztő, más jó hírnevének alaptalan megsértésére alkalmas összehasonlítás útján történő reklámozás. Nem megengedett különböző kedvezményeket, vagy ingyenes szolgáltatást megtévesztő módon hirdetni.

- Tisztességtelen az magatartás, ha a reklámtevékenységben meghirdetett szolgáltatást, színvonalat, kedvezményeket az Autósiskola nem, vagy csak részben biztosítja.

- Az autósiskola helyiségeinek állapota

- Az autósiskola külső és belső képének, berendezésének felszerelésének, közvetlen környezetének meg kell felelni az előírt jogszabályi követelményeknek.

- Rendkívül fontos, hogy a tanulókkal közvetlen kapcsolatba kerülő berendezések, taneszközök és szerszámok kifogástalan, sérülésmentes és megfelelő esztétikai állapotúak legyenek.

- Külön figyelmet kell fordítani a munkavédelmi előírások betartására, a balesetek megelőzésére, az oktatás helyszíneinek (tantermek, tanpályák, tanműhelyek, és a vizes mellékhelyiségek WC, mosdó stb.) folyamatos tisztántartására.

- Az autósiskolák által közösen használt tanpályák rendje

- A tanpályát üzemeltető Autósiskola köteles a pályát oktatásra alkalmas állapotban a vele szerződéses viszonyban álló Autósiskolák rendelkezésre bocsátani és a tanpálya használati rendjét írásban szabályozni.

- a bérlő Autósiskola köteles a tanpályát rendeltetésszerűen használni és a vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartani és az oktatóival, tanulóival betartatni.

- a szakoktató a másik szakoktatót nem korlátozhatja a munkavégzésében, a tanpályáról nem küldheti el, köteles viszont a tapasztalt rendbontást az iskolavezetőjének haladéktalanul jelenteni, aki jogosult és köteles a szükséges intézkedést megtenni.